Hem

Vad vill du göra i framtiden?

Vi på YRMiS vill inspirera och hjälpa dig att välja en utbildning som leder till ett arbete som du kommer att trivas med. Gå in på vår filmsida. Det finns säkert filmer om många jobb och företag där som du inte känner till. På filmsidan kan du också göra studiebesök på olika arbetsplatser. Filmerna ger starka intryck och breda bilder av olika yrken. Du hittar också unga egenföretagare som berättar om hur det är att starta och driva företag och filmer om olika skolor. Framtiden är full av möjligheter. Vi hoppas att du ser fram emot att börja jobba.

Senaste från Facebook

YRMiS

YRMiS är en ideell förening som arbetar med att guida och inspirera människor till genomtänkta yrkesval. Detta gör vi genom kortfilmer där unga förebilder och företagsledare beskriver olika yrken och arbetsplatser. Vi hjälper även kommuner att samordna praktik och andra arbetsmarknadsinsatser som trainees, lärlingsplatser, sommarjobb och studiebesök. I YRMiS lärarrum finns lektionsförslag som följer läroplanen i olika ämnen kopplade till arbetsliv och entrenörskap. De skolor som inte har någon egen studie- och yrkesvägledare kan hyra en på konsultbasis i YRMiS SYV-pool. Vi hoppas också att snart kunna öppna en Fråga SYV-tjänst på nätet med fokus på arbetslivet. Vi vill att ungdomar ska se fram emot att börja jobba!
YRMiS
YRMiS29/03/2018 @ 23:45
Glad Påsk önskar vi på YRMiS
YRMiS
YRMiS
YRMiS har delat Vikarieförmedlingens inlägg.09/01/2018 @ 9:27
Vill du arbeta med världens viktigaste jobb ?
YRMiS
YRMiS18/12/2017 @ 16:53
Tre ord som betyder mycket för WorldSkills Sweden, är
kvalité, status och attraktionskraft.

Målet är att höja kvalitén på Sveriges yrkesutbildningar, öka attraktionskraften på yrkesutbildningar för att väcka intresse hos de som är på väg att välja utbildning och karriär, samt höja statusen för modern yrkesutbildning.
YRMiS
Yrkes-SM 2018 - Uppsala - Arenaområdet - Gränby sportfält (60 sek)
Sveriges jobbigaste evenemang arrangeras i Uppsala på arenaområdet, Gränby sportfält den 25-27 april 2018.#yrkessm
youtube.com
YRMiS
YRMiS20/10/2017 @ 9:24
Det blev en svensk bronsmedalj vid Yrkes-VM 2017 i Abu Dhabi, som är en av världens största tävlingar. Sveriges tävlande i VVS-installation, Björn Landin, var den som kammade hem medaljen. Stort grattis!
#yrke #yrkesutbildning #yrkeslandslaget #worldskills #worldskillssweden #yrmis #abudhabi2017
YRMiS
YRMiS16/10/2017 @ 20:38
Dag 2 i Yrkes-VM i Abu Dhabi (Dubai),här vår Svenska kock som tävlar

Läs fler inlägg på vår Facebook-sida.

Nyheter från annat håll

 • GDPR (General data protection regulation) 24 maj, 2018 13:21
  Hantering av personuppgifter Allmänt Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig Gymnasieantagningen Storsthlm (org.nr. 222000-0448), Box 4404, 102 68 Stockholm, är personuppgiftsbiträde till samtliga kommuner i Stockholms Län samt Gnesta och Håbo kommun. Du kan kontakta oss: Via e-post: gyantagningen@storsthlm.se Via vanligt brev: Gymnasieantagningen Storsthlm Box 4404 102 68 Stockholm För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har Gymnasieantagningen ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Vad är en personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress. Vilka personuppgifter är registrerade hos oss? De elever som under sista året i grundskolan är folkbokförda i någon av kommunerna i Stockholms Län, Gnesta eller Håbo (antagningsområdet) överförs av grundskolan till Gymnasieantagningens antagningssystem. Dessutom förs elever som går i introduktionsprogram och skall söka gymnasieutbildning och/eller introduktionsprogram över till antagningssystemet. De som inte är folkbokförda i en kommun, men har vistelsekommun i antagningsområdet, blir också överförda från avlämnande skola på samma sätt som folkbokförda. Den sökande kan själva anmäla sig till Gymnasieantagningen för att söka till utbildningar inom antagningsområdet. Gymnasieantagningen uppdaterar adressen mot folkbokföringsregistret. E-post och telefonnummer lagras om de uppges av den sökande. Sökandes val lagras, liksom eventuellt inkomna handlingar. Betyg, höstterminsbetyg och slutbetyg registreras och är en grund för behörighetsbedömning och prövning till sökta utbildningar. Administration av våra tjänster Vi använder personuppgifter för att sökande ska kunna söka gymnasieutbildningar i och utanför antagningsområdet och på ett rättvist och säkert sätt prövas till sökta utbildningar vid gymnasieskola och gymnasiesärskola. Sökta gymnasieutbildningar på andra orter än inom antagningsområdet innebär att den sökandes uppgifter kommer att föras över till den sökta skolans antagninskansli. När sökande har registrerat sina val kommer huvudmän, kommuner och friskolor att se personuppgifter och eventuellt inskickade handlingar för prövning, bedömning och beslut om antagning. Rättslig förpliktelse  Personuppgifter används av oss för att vi ska kunna fullgöra ett allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen GDPR utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Vem behandlar och utlämning av personuppgifter Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Personuppgifter finns lagrade hos våra leverantörer, vilket innebär att vi överför personuppgifter till dem. Leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra än dem som har tillgång till våra system. Undantaget är om du sökt till någon gymnasieutbildning utanför antagningsområdet. Då lämnar vi ut uppgifter till den sökta gymnasieutbildningens antagningskansli. Om du blir antagen till en utbildning så kommer du att överföras till Ungdoms- och elevdatabasen för hantering av interkommunal ersättning, samt kommunernas skyldighet att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Utlämning av personuppgifter till tredje land Personuppgifter förs inte över till tredje land. De lagras endast inom EU. Lagringstid Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för sitt ändamål. Klagomål till tillsynsmyndighet Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet, som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se . Ändringar i personuppgiftspolicyn Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. 
 • Att sätta betyg 21 maj, 2018 00:00
  Söker du svar på frågor om betyg? Läs vad som gäller och hitta svar på dina frågor.
 • Många på språkintroduktion går till komvux 18 maj, 2018 00:00
  Nästan hälften av de nyanlända elever som påbörjade språkintroduktion 2011 och 2012 gick över till någon form av vuxenutbildning. I och med det stora flyktingmottagandet 2015 finns det starka skäl att utgå ifrån att flödet till vuxenutbildningen kommer att vara fortsatt stort. Därför är det viktigt att kommunerna har beredskap att ta emot dessa elever i vuxenutbildningen. Det visar en ny rapport från Skolverket.
 • Uppgift i ersättningsprov matematik 1b och 1c har varit känd i förväg 17 maj, 2018 00:00
  Delar av ersättningsproven för matematik 1b och 1c, som användes av många skolor idag, har av misstag publicerats av provkonstruktörerna på deras webbplats. Det påverkar hur provresultatet kan användas. Nu finns nya gränser för provbetyg för de berörda ersättningsproven, där delprov C inte räknas med.
 • Sent ändringsval efter 15 maj 16 maj, 2018 06:00
  Om du efter 15 maj vill göra ett sent ändringsval eller en helt ny ansökan till ett nationellt program så finns en blankett att fylla i här . Tänk på att efter 15 maj bedöms ansökan som sen om du inte anför särskilda skäl som är styrkta och bedöms som godtagbara. Läs därför informationen noga vad detta innebär. OBS! Om du söker till Fjärde tekniskt år blir ditt val bedömt som i tid inkommen! Du använder dock samma blankett.  
 • Behov av mer kunskap om romer i skolan 15 maj, 2018 00:00
  Nio av tio skolor uppger att de undervisar om romsk kultur och historia. Samtidigt menar romer att det behövs mer undervisning och kunskap hos skolpersonalen om den romska minoriteten. En ny rapport från Skolverket visar att det också finns positiva tecken.
 • Viktigt att öka säkerhet och krisberedskap 14 maj, 2018 00:00
  Skolverket presenterar nu ett nytt material som ger skolor och förskolor stöd i arbetet med att förbättra säkerhet och krisberedskap. Det innehåller konkreta råd om hur skolor och förskolor bör agera i en akut situation och hur de kan arbeta förebyggande. Väl förankrade rutiner, tydlig ansvarsfördelning och ett aktivt arbete mot mobbning är några framgångsfaktorer.
 • Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa 9 maj, 2018 00:00
  Det tredje steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. Nu finns steg 3 i ämnet idrott och hälsa.
 • vad gäller om du bor utanför Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun? 19 april, 2018 14:29
  För sökande boende utanför Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun har vi inte ännu skickat ut några inloggningsuppgifter. Sökande som bor på annan ort kommer att få inloggningsuppgifter skickade till sig inför slutantagningen för att kunna kontrollera sina slutbetyg samt se en eventuell antagning. Du hittar de preliminära antagningsgränserna för 2018 här  
 • Preliminär antagningsstatstik  16 april, 2018 01:30
  Här hittar du den preliminära antagningsstatistiken  
 • Preliminära antagningen  12 april, 2018 11:28
  Den 16 april kan du logga in på www.gyantagningen.se med ditt lösenord och se din poäng (ditt meritvärde) från höstterminsbetyget och vilken poäng som preliminärt är lägsta poäng som krävs för antagning till utbildningarna som du har sökt. Det är endast de sökande som är preliminärt behöriga som ingår i den preliminära antagningskörningen. Det framgår vid sidan av din poäng vad lägsta poäng för antagning är preliminärt. Du kan då också se antagningsgränser - lägsta poäng för antagning - för samtliga utbildningar inom Storsthlm. Antagningsgränserna ligger på hemsidan per kommun, skola och fristående gymnasieskola. Tänk på att dessa antagningsgränser är preliminära .  Om du vill lägga till eller ta bort utbildningar eller ändra ordningen mellan dina tidigare val kan du göra det under tiden 19 april – 15 maj
 • Nya Utbildningar och utbildningar som ej startar 2018 14 februari, 2018 14:13
  Här kan du se vilka utbildningar som ej startar 2018 Här kan du se vilka nya utbildningar som startar 2018  
 • Sista ansökningsdag 15 februari 13 februari, 2018 15:24
  Torsdag 15 februari kl. 24.00 är sista dagen att göra ansökan inför den preliminära antagningen. Under torsdagen har vi utöver den vanliga telefontiden 9-11 extra telefontid kl.13-15. Vi svarar även på e-post fram till midnatt då webben stänger.
 • Att söka utbildningar utanför Stockholms län 30 januari, 2018 10:30
  Här kan du läsa mer om hur du söker utbildningar utanför Stockholms län .  
 • färdighetsprover 2018 22 januari, 2018 11:30
  Här hittar du information om färdighetsproverna och när proverna äger rum.